บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด และ บริษัท ยูดีจี จีพีเอส แอนด์ กลาสโค๊ตติ้ง จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สาขาเกษตรแปรรูปและอาหาร (อุดรธานี) ได้จัดกิจกรรมใน โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งโลจิสติกส์และก่อสร้าง หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม โดย ได้เกียรติจาก วิทยากรจาก ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จังหวัดอุดรธานี ด.ต.พชกร วงศ์พุฒ ด.ต.เสถียร ลากครุฑ และวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สาขาเกษตรแปรรูปและอาหาร (อุดรธานี) พร้อมกันนั้น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “UDG หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ป่า ดูแลรักษาต้นไม้ โดยการ กำจัดวัชพืช พรวนดิน ต้นไม้ในเขต วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม...