วันที่ 25 ตุลาคม 2559 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัดได้ดำเนินการ จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในครั้งนี้ด้วย