บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ได้รับรางวัลโล่ทองระดับประเทศ ( สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2560 ) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มอบโดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่ KPI ในการวัดระดับความสุขของพนักงาน ซึ่งคะแนนที่วัดระดับได้ บ่งบอกว่าพนักงานของเรามีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขกาย มีความสุขใจและมีความปลอดภัย อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" ถือเป็นเกียรติแก่ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง