‎ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ได้ทำพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : SHAP UD Auto Glass" โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4 , ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต4 , สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน18อุดรธานี , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองเเรงงานจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานอื่นๆ โดยยึดวัตถุประสงค์ตามหลักของ Happy WorkPlace เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความสุข เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560