‎เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยจัดที่ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560